Powiatowe służby, inspekcje i straże


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji. Są to:
1) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.),
2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).
W myśl art. 33a ustawy kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów - stanowiących ich aparat pomocniczy. Według art. 33a ust. 3 jednostki te, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych
i wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej (art. 33b ustawy).
Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże
- Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu , tel. 043 843 72 12 lub 997- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu , tel. 043 843 44 23, 043 843 44 24 lub 998- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu , tel. 043 842 79 14

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują jako niezespolona administracja rządowa:
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu , tel. 043 843 36 49, wykonujący zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752).
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu , tel. 043 843 39 21, fax 043 843 40 35, e-mail: pssewielun@poczta.onet.pl

Informacja wytworzona przez:
Emilia Jędrzejewska
email: ejedrzejewska@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 54 fax: 043 843 42 63
, w dniu:  24‑04‑2007 13:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  24‑04‑2007 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2016 08:22:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie