Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


14 grudnia 2006 r.-Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

14‑12‑2006 13:59:31

Wieluń, 6.10.2006 r.


DD. 3421/1/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
98-345 Mokrsko;
REGON: 000208019;
Numer telefonu/fax: 043 841 18 25

2. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
-odbiór w siedzibie zamawiającego (bezpłatnie w pokoju księgowości)
-przesyłka pocztowa
-strona internetowa /bipkod/012/014

4. Przedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa brykietu z trocin (ilość szacunkowa -100 ton na rok)

Wspólny słownik zamówień CPV
20.10.40-05.30 - brykiet z trocin

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

5. Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia:
w okresie 1 roku od daty podpisania umowy

7. Warunki udziału w postępowaniu:
-nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
-spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8. Wadium:
nie żąda się wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, nie później niż do dnia 29.12.2006r., godz. 10:00

Oznaczenie koperty: "Oferta na sprzedaż i dostawę brykietu z trocin dla Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach",
Nie otwierać przed 29.12.2006r., godz. 10:30

11. Otwarcie ofert:
w siedzibie zamawiającego, w dniu 29.12.2006r., godz. 10:30

12. Termin związania ofertą:
okres 30 dni od daty terminu składania ofert

13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
Jolanta Dominiak, Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, tel. 043 841 18 25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania (załącznik poniżej) - format pdf

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Lekki
email: mlekki@powiat.wielun.pl tel.:043 843 42 80 w.954 fax: 043 843 42 63
, w dniu:  14‑12‑2006 13:59:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Lekki
email: mlekki@powiat.wielun.pl tel.:043 843 42 80 w.954 fax: 043 843 42 63
, w dniu:  14‑12‑2006 13:59:59
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2006 13:59:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie