Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu,
ul. Śląska 23,
98-300 Wieluń,
tel./fax. 43 8434806,
e-mail:
wielunzespol@onet.eu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu, ul. Śląska 23 rozpatruje wnioski o wydanie:

orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16. roku życia);
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia);
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy);
legitymacji osoby niepełnosprawnej; karty parkingowej.

Podstawa prawna:

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r. życia (Dz.U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 857);

- ustawa- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 218).

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Uprzejmie informuje, iż w dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych o wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Uchylony ww. przepis nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej.  Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ww. ustawy, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych o wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku.

 

 

KOMUNIKAT

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie i spis załączonych dokumentów

24‑02‑2023 09:47:57
Dokumenty:
Plik doc Wzór wniosku o ustalenie stopnia nepełnospr(1).doc
24‑02‑2023 09:48:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór wniosku o ustalenie stopnia nepełnospr(1)(2).pdf
24‑02‑2023 10:11:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
535KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie i spis dołączonych dokumentów

21‑10‑2011 11:21:00
Dokumenty:
Plik doc 1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie i spis dołączonych dokumentów
21‑10‑2011 11:21:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie i spis dołączonych dokumentów .pdf
24‑02‑2023 10:14:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
506KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

21‑10‑2011 12:06:00
Dokumenty:
Plik doc 3. wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
21‑10‑2011 12:06:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.pdf
24‑02‑2023 10:14:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

30‑05‑2018 09:17:13
Dokumenty:
Plik xls Kopia wniosek_karta_parkingowa_nowy 01.07.2021.xls
06‑07‑2021 13:06:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek_karta_parkingowa_nowy 01.07.2021.pdf
24‑02‑2023 10:16:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
304KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
698KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej

04‑11‑2011 12:12:00
Dokumenty:
Plik doc 6. wzór upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej
04‑11‑2011 12:12:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej.pdf
24‑02‑2023 10:15:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Świtalska , w dniu:  21‑10‑2011 11:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  21‑10‑2011 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2023 08:44:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie