Zadania PCPR


1. Pomoc dziecku i rodzinie:


- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze,

- udzielanie porad socjalnych


2. Pomoc uchodźcom

3. Kierowanie:

- dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych

- osób do Domu Pomocy Społecznej


4. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych


- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,

- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną,

- dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej,

- udzielanie porad socjalnych,

- dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku,

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się u osób niepełnosprawnych,

- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  25‑06‑2004 15:26:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  25‑06‑2004 15:26:57
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2004 15:26:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie