ABC bezrobotnego


ABC bezrobotnego


Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr.99 poz.1001 z późn.zm.) ma zastosowanie do:


1. obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

2.

cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
b. obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do
Unii Europejskiej,
c. obywateli państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi,
d. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
e. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
f. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich
g. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust
1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175, z późn. zm.),
h. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o
którym mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca
2003r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
i. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
j. korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej;
k. ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy,
którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu
uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna
przedłużenia postępowania nie leży po ich stronie;

3. cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa
w pkt. 2 lit.a i b

4. cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5. cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Bezrobotny - oznacza to osobę, o której mowa w pkt. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a - g lub i, j, lubcudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli :

 1. ukończyła 18 lat,
 2. kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego , świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,
 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemui rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym , lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie ,
 6. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników ,
 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 9. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 11. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Kondraczyk
email: lowi@praca.gov.pl tel.:043 843 47 33 wew. 205 fax: 043 843 46 20
, w dniu:  19‑12‑2007 10:39:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  19‑12‑2007 10:39:01
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2007 10:39:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie