Biuro Rzeczy Znalezionych


Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych
Biuro Rzeczy Znalezionych 
Wieluń, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2 

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
tel. 43 843 79 44

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432 z poz. zm.),

 2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1599).

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;

 2. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;

 3. Poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

 4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych depozytach;

 5. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach –
  w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;

 6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);

 7. Likwidacja niepodjętych depozytów.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy:

 1. które znalazca obowiązany jest oddać, to jest:

  1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro,
   w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,

  2. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy,

  3. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania,

 2. inne rzeczy, które znalazca może oddać.

Do Biura Rzeczy Znalezionych oddaje się lub można oddać rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wieluńskiego.
 

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy:

 1. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy
  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

 2. gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona
  z zamiarem wyzbycia się własności,

 3. której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe, Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych, Starostwo Powiatowe w Wieluniu ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2 (I piętro, pokój nr 119).
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń

o znalezieniu rzeczy:

 1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy.

 2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:

  1. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy,
   a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu;

  2. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie
o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.


 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.


 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy
w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że
w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły. Znalazcy, który rzecz odebrał, Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Jednocześnie informuję, że: Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy  jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Osoby, które chcą odzyskać swoją własność powinny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. 119. Podstawą wydania rzeczy z depozytu jest w szczególności: okazanie dokumentu tożsamości, określenie cech charakterystycznych rzeczy, określenie przybliżonego miejsca zagubienia oraz uiszczenia opłaty stanowiącej koszt poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
892KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
855KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie REJEST-RZECZY-ZNALEZIONYCH-2022-BIP.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Rejestr-rzeczy-znalezionych-2021-rok.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dorota Niezgoda
email: dniezgoda@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 44
, w dniu:  11‑12‑2018 12:51:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Fajga
email: afajga@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 33 fax: 43 843 15 01
, w dniu:  11‑12‑2018 12:51:34
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2023 14:57:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie