Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

19‑01‑2023 08:58:43

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w powiecie wieluńskim w 2024 r.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. (43) 843-79-44, poprzez e-mail: oz@powiat.wielun.pl lub poprzez stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl/

 

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

1. Wierzchlas - Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

Poniedziałek - godz. 8:30-12:30

Radca Prawny

2. Konopnica - Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

Wtorek - godz. 8:00-12:00

Radca Prawny

3. Pątnów  - Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie, Pątnów 72, 98-335 Pątnów

Środa - godz. 9:00-13:00
Radca Prawny/Adwokat

4. Mokrsko - lokal Gminy, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko

Czwartek - godz. 9:00-13:00
Adwokat 

5. Osjaków - Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie
ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków

Piątek - godz. 9:00-13:00
Adwokat
 

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

1. Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)

 godz. przyjęć: 9:00- 13:00

Poniedziałek - Piątek

Radca Prawny/Adwokat

2. Ostrówek – Urząd Gminy, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek

godz. przyjęć: 12:00-16:00
Poniedziałek
Doradca obywatelski

3. Skomlin - Urząd Gminy, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin

godz. przyjęć: 15:40-19.40

Wtorek

Doradca obywatelski

4. Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała

godz. przyjęć: 15:30-19.30
Środa - Piątek
Doradca obywatelski

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) proszę o przesłanie opinii na adres Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2024 roku

30‑11‑2023 14:36:15
Dokumenty:
Plik docx Uchwała Nr 1381_23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenie wyników konkursu npp na 2024 rok.docx
30‑11‑2023 14:39:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAA~1.PDF
30‑11‑2023 14:39:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2024 roku

31‑10‑2023 13:36:25
Dokumenty:
Plik pdf 1. Uchwała Nr 1352.23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31.10.2023 r. ogłoszenie konkursu.pdf
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
973KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 1a. Uchwała Nr 1352.23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31.10.2023 r. ogłoszenie konkursu.pdf.docx
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2. Załącznik do uchwały Nr 1352.23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31.10.2023 r..docx
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Załącznik do uchwały Nr 1352.23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31.10.2023 r..pdf
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3. Załączniki do ogłoszenia.docx
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Załączniki do ogłoszenia.pdf
31‑10‑2023 13:37:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie wieluńskim na 2023 rok

19‑01‑2023 09:57:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 1031/22 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2023 roku

28‑11‑2022 14:42:50
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Nr 1031_22 z dnia 28 listopada 2022 r. - ogłoszenie wyników nieodpłatnej pomocy prawnej .pdf
28‑11‑2022 14:53:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Uchwała Nr 1031_22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenie wyników konkursu npp na 2023 rok.docx
28‑11‑2022 14:53:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2023 roku

04‑11‑2022 12:52:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2023 roku

04‑11‑2022 13:08:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkty specjalistyczne

19‑01‑2022 08:25:56

W dniu 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl).

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w związku z opracowaniem Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis

03‑09‑2020 08:28:01

       Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

       Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

Dokumenty:
Plik pdf instrukcja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-osobom-fizycznym--prowadzacym-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-niezatrudniajacym-innych-osob-w-ciagu-ostatniego-roku-jako-pomocy-de-minimis-2.pdf
03‑09‑2020 08:32:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik html instrukcja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-osobom-fizycznym-prowadzacym-jednoosobowa-dzialaln_1.html
03‑09‑2020 08:32:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/html
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc instrukcja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-osobom-fizycznym-prowadzacym-jednoosobowa-dzialaln(1).doc
03‑09‑2020 08:32:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Świtalska
email: pswitalska@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 44 fax: 43 843 15 01
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2023 13:08:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie